سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود بخشایشی قشلاق – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نگارندهمس
حمداله کاظمی اربط – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
داود صادق زاده اهری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دیم کشور
فرشاد حبیبی – دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده:

خشکی استرس فزاینده در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک بوده و یکی از راه های مقابله با آن انتخاب ارقام مقاوم است به این منظور بررسی اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی در سطوح صفر، ۲- ، ۶- و ۱۰- بار ایجاد شده با پلی اتیلن گلایکول PEG برجوانه زنی و رشد گیاه چه های ارقام مختلف گندم سرداری ۱۰۱ ، هما، زرین، آذر ۲ ، رصد، گاسگوژن، سایسون و مارتن مورد بررسی و مطالعه قراگرفت. نتایج حاکی از آزمایش نشان داد که اختلاف میان سطوح مختلف تنش در مورد کلیه صفات اندازه گیری شده به جز وزن تر ریشه چه در سطح احتمال ۱% معنی دار بود سطح احتمال ۱% با کاهش پتانسیل آب، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول کلئوپتیل، وزن های تر گیاه چه و ساقه چه کاهش یافتند. ژنوتیپ ها نیز در رابطه با کلیه صفات بجز نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه وزن تر ریشه چه و نسبت وزن تر ریشه چه به وزن تر ساقه چه اختلاف معنی داری داشتند.