سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نادعلی بابائیان جلودار – استاد
حمید نجفی زرینی – استادیار
نادعلی باقری –

چکیده:

عطروطعم یکی از مهمترین صفات کیفی دربرنج است که بعنوان یک مولفه اصلی درتعیین قیمت تجاری این محصول مورد توجه بوده و با هویت محلی و بین المللی آن نیز مرتبط است استفاده ازتکنیک نشانگرهای مولکولی به اصلاحگران اجازه می دهد تامراحل گزینش را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند تعداد۶۹ ژنوتیپ امیدبخش برنج به ههمراه سنگ طارم شاهد با بیشترین میزان عطر و L98-1 لاین شاهد با کمترین میزان عطر جهت شناسایی و ارزیابی ژنوتیپی ارقام و لاین ها استفاده شدند تعداد۴نشانگر انتخابی SSR جهت ارزیابی ژ«وتیپ ها از نظر میزان عطری بودن دانه بکاربرده شدند ۲ نشانگر بین والدین چندشکلی نشان داده و قادر به تشخیص وتفکیک ژنوتیپ های با عطری بودن متفاوت ازیکدیگر بودند ژنوتپی هایی که الگوی باندی مشابه با سنگ طارم و L98-1 داشتند به ترتیب به عنوان ژنوتیپ های با میزان عطربالا و ژنوتیپ های با میزان عطر پایین معرفی گردیدند. از میان ژنوتیپ ها رقم های نوک سیاه سپیدرودندا و لاین های Lcms 8 ، Lcms 68 ، L 82-2 ، L 99 ، L 111 ، L 73 ، L 101 ، L ،وL 129 ، L 27 ، L 33 ، L 2 ، L 25 ، L 5 ، Lcms 49-4 ، L 98-2 ، L 6 ، Lcms 63 ، L 43-1 ، L 60 ، L 112-2 ، L 43-2 ، L 58 ، L همراه با شاهد آزمایش یعنی سنگ طارم دریک گروه قرارگرفتند و نیز لاین های ۱۰ Lcms 11 ، Lcms ، IRRI2 123 ، L 9 ، Lcms 115 ، L 117 ، L ،و۱۳۳ L 80 ، L 112-1 ، L 29 ، L 31 ، L 9 ، L 1 ، L 16 ، L 78 L به همراه شاهد آزمایش یعنی L98-1 دریک گروه قرارگرفتند.