سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران
امید بهار – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
محمد سازجینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله

چکیده:

اکثریت آیین نامه های بارگذاری لرزه ای برای تحلیل سازه های نامنظم و خاص مانند نیروگاهها سدها ساختمان های بلند و سازه های دارای اجزای غیرمتداول در برابر زلزله تحلیل های تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی را پیشنهاد کرده اند برای انجام تحلیل های تاریخچه زمانی بهچند شتابنگاشت که بیانگر زلزله مورد انتظار ساختگاه باشد نیاز است در اغلب این آیین نامه ها مقیاس کردن شتابنگاشت های انتخابی برای اطمینان از انطباق یا فراتر بودن طیف پاسخ هدف دریک محدوده ی معین پریود الزامی است این مسئله در بسیاری از موارد به تولید شتابنگاشت های بسیار قوی با انرژی بالا منتهی می گردد که تقاضاهای لرزه ایطرح را بطور نامعقولی افزایش میدهد دراین مقاله یک روش بهینه برای انتخاب و مقیاس کردن شتابنگاشت هابر مبنای الگوریتم بهینهیابی جستجوی هارمونی ارائهشده است.