سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رامتین نایب ولی – دانشجوی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
سیدنصرالله ابراهیمی – استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

طی سالهای اخیراجرای پروژه های بزرگ به روش EPC درکشورگسترش فراوانی داشته است تاجایی که امروزه بسیاری ازفعالیت های دردست اجرا با بهره گیری از این روش انجام می شود درگذشته و به منظور اجرای یک پروژه هربخش از کاربه یک پیمانکارتخصصی و کاملا مستقل واگذار می شد اما امروزه گرایش غالب برواگذار یتمام پروژه به یک پیمانکار با حداکثر تفکیک آن به سه قسمت طراحی تهیه تجهیزات و ساخت EPC است نکته مهم دراین بین این است که اجرای موفق این پروژه ها تاحدود زیادی به توانایی بالای مدیریتی بستگی دارد گزینش افرادی که دارای شاخصه های موثرجهت کاردرگروه های که بتوانند پروژه های EPC رااجرا کنند و نحوه مدیریتی آنها بسیار مهم است افرادی که داری توانایی های بالایی باشند و از دانشهای متعددی برخوردار باشند و صرفا تک رشته ای نباشند. دراین مقاله با توجه به گستردگی این چالشها ما رویکرد افراد و مدیریت آنها درمجموعه TEFCEL را بررسی کردیم و درهمین راستا شرکت اپل را به عنوان یکی از بزرگان صنعت کامپیور بررسی گردیم و پس از بررسی نحوه استخدام و مدیریت افراد به این نتیجه رسیدیم که میتوان رویکرد آنها را درقالب استخدام و مدیریت افراد درقالب TEFCELبکارببندیم