سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه وصال – موسسه آموزش عالی مهر البرز، واحد تهران، تهران، ایران
نسترن کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
سودابه نظری – دانشگاه پیام نور، واحد ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

چکیده:

مبنای ثروت آفرینی برای سازمانهای کنونی ، نیروی انسانی آن میباشد . آینده از انقلابی خبر میدهد که نیروی حرکت آن از اندیشههای انسانها سرچشمه میگیرددر فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانها میگردد، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. لذا امر استخدام وبکارگیری نیروی کار فعال ومفید برای سازمان بسیار مهم گشته و باید تکنیک ها و راه حل هایی جهت انتخاب و استخدام درست و بجای نیروی انسانی بکار گرفته شود. برای داشتن یک انتخاب درست اولین کار یافتن معیارهای مهم جهت انتخاب نیروی کار است.در این مقاله معیارها بر اساس مقالات و تحقیقات انجام شده در نظر گرفته میشوند. درامر انتخاب نیروی کار از بین چندین گزینه, نظرات و قضاوت های تصیم گیرندگان دخا لت دارند که چون قضاوت ها با اطمیمنان ۱۰۰ % لحاظ نمی شوند و دارای ابهام است, از بین تکنیک های موجود تئوری مجموعه های فازی در نظر گرفته شد تا به کمک این تئوری ابهام و عدم اطمینان قضاوت ها شهودی تر و قابل لمس تر شود. از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی برای انتخاب بهترین گزینه ها استفاده می شود، زیرا برای انتخاب دارای چندین معیار میباشیم. در این تحقیق از تکنیک تصمیم گیری TOPSIS استفاده شده است.