سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی احمدوند – پژوهشگاه نیرو تهران ایران
محمدابراهیم سربندی فراهانی –

چکیده:

در راستای افزایشبهره وری در بخشانرژی کشور، افزایش راندمان متوسط واحدهای نیروگاهی به ۴۱ درصد به وزارت نیرو تکلیف شده که در این راستا پروژه های متعددی در زمینه افزایش راندمان نیروگاههای کشور مطرح می شود. با توجه به محدودیتهای موجود در زمینه تامین اعتبارت لازم برای اجرای طرحهای مذکور، اولویت بندی و نهایتا تعیین مناسب ترین گزینه ها برای اجرای طرح از جمله فعالیتهای ضروری در این زمینه می باشد. در این پژوهشسعی شده تا با ارائه یکالگوی غربالگری منطقی، با تعریفمجموعه ای از معیارهای کیفی نهایتا یک ارزیابی کمی جهت اولویت بندی نیروگاههای بخار کشور برای اجرای طرحهای افزایشراندمان تهیه شود. برای این منظور در ابتدا بر اساسمعیارهای مالی – زیست محیطی نیروگاههای بخاری به عنوان اولویت اول در بین گروههای نیروگاهی تعیین گردید. در ادامه نیروگاههای بخاری بطور مجزا بر اساسمعیار های روند تغییرات راندمان ، سهم از ظرفیت تولید کل، اثرات تغییر ضریب بهره برداری و انحراف از راندمان طراحی ارزیابی شده که با ترکیب نتایج نهایتا به ترتیب نیروگاههای بندر عباس، شهید سلیمی و رامین به عنوان مناسب ترین گزینه ها برای اجرای طرح افزایشراندمان تعیین گردید.