سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

موسی عابدینی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)،دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا اقبال – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی عمرانی دورباش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

گسترش جمعیت شهرها درچنددهه اخیر باعث فشار بیشتربراراضی آنها به لحاظ افزایش تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی شده درنهایت این شهرها توسعه فیزیکی خود را آغاز کرده اند توسعه فیزیکی شهرها زمانی میتواند موثر واقع شود که بصورت کنترل و هدایت شده صورت گرفته و قبل ا زمکان گزینی انها گزینه های مناسب بدین منظور مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند درپژوهش حاضر با انتخاب شهر نمین بهعنوان محدوده مورد مطالعه ابتدامعیارهای دخیل درامر توسعه فیزیکی این شهر شناسایی شده و با روش توصیفی تحلیلی به گزینش آنها به منظور معرفی سایت های مناسب برای توسعه آتی این شهر پرداخته شده است معیارهای دخیل درگسترش کاالبدی این شهر هرکدام به صورت لایه هایی از نقشه درآمده و با استفاده از روش مقایسه دو بهدو aHP وزن مربوط به هرکدام تعیین شد سپس با استفاده از وزن هرلایه درمحیط GIS و با مدل همپوشانی وزنی این لایه ها با همر ترکیب شده و درنتیجه خروجی حاصل نمایانگر سرجمع معیارها یمورد نظر به منظور انتخاب مکان بهینه برا یاستقرار آتی شهر می باشد.