سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین صلواتی – دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعیده صلواتی – دستیارآموزشی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده:

وسعت زیادی از مراتع به عنوان منابع تامین علوفه به دلایل مختلف از جمله شرایط جوی ا جتماعی واقتصادی کاسته شده و به سطوح دیم و اراضی رها شده اضافه شده است بسیاری از این اراضی هردوسال یکبار بخاطر درآمد ناچیزی زیرکشت گندم می روند به منظور مطالعه و مقایسه عملکرد ودرآمد و همچنین سایر پیامدهای طبیعی دراین نوع اراضی مطالعاتی درسال ۸۷ و دراستان قزوین به عمل آمد روش کاربدین طریق بود که روستائیانی که موفقیت هایی درکشت گندم و یونجه دیم داشتن انتخاب و با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط آنها اطلاعات لازم جمع آوری و سازماندهی شد و سپس میانگین عملکرد دو محصول و مبالغ درآمدی A و هزینه ای B سالیانه یکهکتار کشت گندم دیم C و یونجه دیم D بدست آمد دراین مطالعه مشخص شد که درآمد یونجه دیم با داشتن تفاوت بسیارزیادی با هزینه تولید نسبت به گندم دیم از بازده اقتصادی بیشتر برخوردار است.