سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه سلطانی – دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد عزیزی – عضو هیات علمی موسسه تحقیات اصلاح و تهیه نهال وبذر کرج
محمدرضا چایی چی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مختلف هیبریدهای ذرت، آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان سال ۱۳۸۹ انجام شد. طرح آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک کامل ت ا صدفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی شامل سه سطح آبیاری ۷۰ و ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر استاندارد کلاس A بود که در هر نوبت آبیاری مقدار آب وارد شده به هر کرت توسط کنتورهای تعبیه شده در مسیر آب اندازه گیری میگردید . ۱۴ هیبرید ذرت شامل ۱۱ هیبرید جدید و ۳ هیبرید شاهد (KSC704,KSC720, KSC700) در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تنش کم آبیاری باعث کاهش معنی داری در شاخص سطح برگ و وزن هزار دانه شد. کاهش در عملکرد دانه و عملکرد علوفه خشک نیز بر اثر اعمال تنش معنی دار بود. هیبرید شماره ۳ که هیبرید جدید است به عنوان بهترین هیبرید از لحاظ دانه و علوفه در شرایط تنش خشکی انتخاب شد.