سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار دانشگاه الزهرا س
محمد بایرام پور – کارشناسی مهندسی صنایع
بابک آقابابایی – کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

گندم درصد قابل توجهی از تولیدات کشاورزی را بخود اختصاص میدهد و به عنوان مهمترین محصول کشاورزی درغالب کشورشناخته میشود باتوجه به اهمیت کشت گندم درکشور نیاز است سیستمیجامع با بهره گیری ازعلوم مدیریتی و مهندسی و برمبنای تجربیات و آزمایشات صاحبنظران مربوطه ایجادگردد تا به حل مسائلی کهدرآن هدف انتخاب مناسب ترین تجهیزات از میان چندین نوع ماشین الات مختلف با کارایی های مشابه است پرداخته شود بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی ازبهترین رویکردهای تصمیم گیری برپایه روابط منطقی و استفاده از تجربایت کارشناسان خبره میب اشد بدین جهت دراین تحقیق درابتدا با تحلیل داده های ورودی درمورد سرمایه گذاری اولیه و سپس با توجه به محدودیت ها و قابلیت های هردستگاه بهترین انتخاب برای سرمایه گذار فراهم می گردد انجام محاسبات مربوطه و کسب بهترین خروجی توسط نرم افزار ارایه می شود انجاماین اقدامات و توسعه این رویکردباعث کاهش هزینه ها افزایش کارای و اثربخشی شاخصهای اقتصادی تولید می گردد.