سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز حقیقت جو – استادیار دانشگاه زابل
میثم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع اب – دانشگاه ملی
مسعود بحرینی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع اب – دانشگاه ملی زابل

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که رخداد آن اثرات زیان باری را بر محیط های اکولوپیکی وارد می نماید. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در بین حوادث طبیعی ، خسارت ناشی از خشکسالی یشترین مقدار را شامل است. لذا تلاش برای انتخاب یک روش مناسب با بیشترین دقت برای ایجاد نظام هشدار و پیش آگاهی در مناطق مستعد خشکسالی امری اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه برای تعیین وقوع خشکسالی و میزان اثر آن بر نواحی محتلف استان فارس شاخص درصد بهنجار بارندگی PNPI در نقاط مختلف منطقه محاسبه شده و پهنه بندی خشکسالی با استفاد از نرم افزار ARC GIS انجام گرفته است. برای رسیدن به این هدف آمار مربوط به ۸۰ ایستگاه باران سنجی سینو پتیکی و کلیماتولیوپی که از پراکنش مناسبی در استان فارس برخوردارند در یک دوره ۱۵ ساله (از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۸) جمع آوری گردید توزیع مکانی شاخص درصد بهنجار بارندگی با استفاده از روشهای زمین اماری کریجینگ معمولی OK و کریجینگ ساده SK و زیر مدل های کره ای ، دایره ای ، نمایی و گوسی روش عکس فاصله IDW و روش تابع پایه شعاعی RBF محاسبه شد و پهبندی خشکسالی برای سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. سپس روشهای زمین آماری مختلف با استفاده از معیارهای RMSE و ME ارزیابی و با هم مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که روش IDW دارای کمترین RMSE 29/46 و کمترین ME 1/4 بوده و از دقت بالاتری برخوردار است و لذا پیشنهاد می شود که برای تهیه نقشه خشکسالی استان فارس از این روش بهره گرفته شود.