سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا پایاب – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا عباس نیا – دانشیار گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت رفتار برشی بین مصالح بتن و ورقFRP 1 و نقش آن در روند مدلسازی عددی نمونههای تقویتشدهی بتنی، انتخاب مناسب الگوی رفتاری برای فنر برشی اتصالدهندهی المانهای بتن باFRP ضرورت مییابد. در این مقاله، ابتدا به معرفی اجمالی روش المان گسسته ۲، مدل جسم صلب-فنر ۳ و مدل مکانیکی فنرهای بین المانهای درون بتن پرداخته شدهاست . سپس با بررسی مدل های لغزش-اتصالی ۴ که تا کنون ارائه گردیده، از مدل دو خطی که نسبت به سایر مدلها پیچیدگی کمتری دارد، برای تعیین رفتار مکانیکی فنر برشی فصل مشترکFRP و بتن استفاده شد. در پایان، نمونهای از کابردهای این روش در مدل سازی دو بعدی اثر تقویت FRP روی نمونهی بتنی و مکانیسم گسیختگی آن به روش المان مجزا مختصرا بیان میشود