سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی نیکنامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داوود حسینی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

دراین مقاله نتایج پیش بینی کاهش استحکام تحت خستگی حرارتی توسط مدلهای مختلف اسیب پیشرونده مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور رفتار خستگی حرارتی نمونه های گرافیتی با استفاده از تکرار آزمایش کوئنچ مورد بررسی قرارگرفته و استحکامباقیمانده در برابر خستگی حرارتی بدست آمده است همچنین تحلیل تنش حرارتی نمونه ها دریک سیکل خستگی به روش المان محدود غیرخطی انجام شده و تغییرات ضریب جابجایی حرارتی آب با دمای سطح لحاظ شده است سپس نتایج بدست آمده عددی و تجربی وارد مدلهای مختلف آسیب پیشرونده پیش بینی کاهش استحکامماده شده و ثوابت خستگی حرارتی برای این روابط استخراج شده است این آزمون در دو اختلاف دمایی دیگر انجام شده و از نتایج آنها برای مقایسه مدلهای مختلف استفاده گشته است درپایان باتوجه به خطای محاسبه شده در پیش بینی مدلهای مختلف بهترین مدل آسیب پیشرونده برای پیش بینی کاهش استحکام نمونه های گرافیتی انتخاب گشته است.