سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قربان وهاب زاده – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین روشان – کارشناسی ارشد آبخیزداری
کریم سلیمانی –
سیدابراهیم مرعشی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری

چکیده:

براورد باررسوبی حوزه های آبخیز مبنای بسیاری ازفعالیت های مدیریتی درحوزه آبخیز بشمار میرود میزان آورد رسوبی با استفاده از داده های دبی جریان و رسوب اندازه گیری شده درایستگاه های آب سنجی و رسوب سنجی قابل براورد است دراین تحقیق با استفاده از امار دبی جریان و رسوب معلق متناظر درپایه زمانی مشترک ۳۵ساله ۱۳۸۹-۵۳ مدلهای مختلف برای ایستگاه کره سنگ واقع بررودخانه هراز استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفت جهت انتخاب بهترین مدل از شاخص مجموع مربعات خطا و ضریب همبستگی استفاده شد نتایج این تحقیق نشان داد که مدل حاصل از طبقه بندی داده های مقادیر جریان برای کل داده ها دارای ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربع خطای کمتری بوده و به عنوان مدل بهینه انتخاب شد.