سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه علی اکبری – دکترای بیوتکنولوژی، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدکمال کاظمی تبار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

علف چای گیاهی دارویی می باشد. هایپریسین اصلی ترین ماده اسانس شناخته شده در علف‌چای است. برای درمان بیماری‌های مختلفی از جمله درمان ایدز، ناراحتی‌های کبد، مننژیت،افسردگی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.به دلیل ترکیبات اسانس شناخته شده در این گیاه امکان افزایش تولید متابولیت‌ها با استفاده از مهندسی ژنتیک و کشت بافت وجود دارد. در این آزمایش اثر سطوح مختلف دو هورمونBAP و ۴-D؛۲ در محیط کشت پایه MS برقابلیت باززایی ریزنمونه‌های حاصل از برگ و ساقه مورد بررسی قرار گرفت، که از ۴ غلظت (۰٫۳۰٫۲,۰)BAP و (۰٫۵mgl(-(1 و ۳ غلظت ۴-D؛ ۲(۰٫۲،۰, و (۰٫۵mgl(-1 ) شامل ۱۲ تیماربا ۴ تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج با نرم افزار MSTATC مورد آنالیز قرار گرفت. بین نتایج تیمارهای به‌کار برده شده اختلاف معنی داری در سطح ۰٫۰۱وجود دارد، که مقایسه میانگین با آزمون LSD نشان می‌دهد که بهترین تیمار در باززایی از ریزنمونه ساقه تیمار BAPmg.l(-1)0.2 و mg.l(-1)2,4-D 0.3 با صد در صد باززایی و بهترین تیمار در باززایی از ریزنمونه برگ نیز تیمار BAPmg.l(-1) 0.3 و mg.l(-1)2,4-D 0.5 با صد در صد باززایی بود.