سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین محمدی لندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اهواز
عباس مرادی – کارشناسی ارشد گروه مکانیک
افشین قنبرزاده – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در این مقاله موقعیت بهینه وصله پیزوالکتریک ۱ بر روی یک تیر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از یک تیر با تکیهگاه ساده که در دو طرف سطح آن وصلههای پیزوالکتریک قرار گرفتهاند، استفاده شده است که از وصله بالایی به عنوان محرک ۲ و از وصله پایینی به عنوان حسگر ۳ استفاده میشود (شکل ۱). در این مدل عرض وصلهها با عرض تیر برابر در نظر گرفته شده است و متغیر طراحی موقعیت قرار گرفتن وصلهها میباشد. دامنه ارتعاش تیر به عنوان تابع هدف جهت بهینه سازی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از ی ک سیستم کنترل فازی جهت محدود کردن ارتعاشات استفاده شده است. در نهایت با استفاده از الگوریتم زنبور عسل ۴ به بهینه سازی مسئله مذکور پرداخته شده است و اثرات آن بر کاهش دامنه ارتعاش و بهبود عملکرد کنترلر فازی مورد بررسی قرار گرفته است