سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی کامفر – دانشگاه فنی و حرفهای، آموزشکده فنی امام صادق (ع)، بابل
جواد آقاجان زاده گودرزی – موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، بابل
برزو عزیزی درونکلایی – دانشگاه فنی و حرفهای، دانشکده فنی امام صادق (ع)، بابل

چکیده:

امروزه متدولوژیهای توسعه نرمافزار متعددی استفاده میشود و تعداد آنها نیز در حال افزایش است. متدولوژیهای نرمافزاری با این هدف که توسعهی نرمافزار قابل پیشبینیتر و موثرتر شوند، قوانینی را به توسعهی نرمافزار اعمال مینمایند. دو دستهی اصلی آنها متدولوژیهایسبک وزن و سنگین وزن هستند. متدولوژیهای سنگین وزن اهمیت بیشتری به مستندسازی کامل و برنامهریزی جزئی میدهند و معمولا از طریق سنتی به توسعه نرمافزار مینگرند. متدولوژیهای سبک وزن بیشتر فردگرا هستند و الویت بیشتری به بهرهوری نسبت به مستندسازی و برنامهریزی میدهند. متدولوژیهای سبک وزن از روشی انعطافپذیر پیروی میکنند و به تدریج به هدف میرسند. هدف از مقاله این است کهویژگیهای متمایز هرکدام از این متدولوژیها و نقاط ضعف و قدرت آنها را بررسی نموده و متدولوژی متناسب را با توجه به ویژگیها و شرایط پروژههای نرمافزاری انتخاب نماییم