مقاله انتخاب شیبهای پایدار دیواره های جانبی کانالهای آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۶۰۳ تا ۶۱۲ منتشر شده است.
نام: انتخاب شیبهای پایدار دیواره های جانبی کانالهای آبیاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیب پایدار
مقاله پوشش کانال
مقاله افتادگی سریع آب
مقاله لغزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: وردی نژاد وحیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همتی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق تعیین شیب پایدار دیواره های جانبی کانالهای آبیاری ساخته شده در بسترهای خاکی بوده است. بدین منظور از روش آنالیز پایداری اجزاء محدود استفاده شده است. از نظر شرایط ژئوتکنیکی انواع خاکها بر اساس طبقه بندی یونیفاید و با توجه به مشخصات فنی شامل چسبندگی، زاویه اصطکاک درونی، وزن واحد حجم و سایر خصوصیات مهندسی خاک توصیه شده در منابع علمی معتبر، مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. از نظر کارکرد کانال، سه حالت کانال پر، کانال خالی (انتهای مرحله ساخت) و بلافاصله پس از قطع آب در تحلیلها ملحوظ شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که لغزشهای احتمالی از نوع کم عمق با سطح لغزش عبوری از پاشنه شیب می باشد و بیشترین تغییر شکلها در بخشهای پایینی شیب در نزدیکی پنجه اتفاق می افتد. همچنین پایداری شیب جانبی کانال در درجه اول تابع جنس خاک به لحاظ چسبندگی، در درجه دوم تابع شرایط کارکرد کانال و در درجه بعدی تابع عمق کانال می باشد. در این مقاله بر اساس موارد مذکور، شیب جانبی پایدار کانالهای آبیاری تا عمق هشت متر و با ضریب اطمینان پایداری مجاز تعیین گردید. برای خاکهای غیر چسبنده مقدار شیب مجاز بر اساس بحرانی ترین حالت ۱:۰٫۶ و در خاکهای چسبنده ۱:۳ بدست آمد.