سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام الدین فریزنی فرسنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، باشگاه پژوهش

چکیده:

انتخاب شرکت حمل و نقل لجستیکی یک مسئله راهبردی است . از سوی دیگر انتخاب یک شرکت حمل و نقل لجستیکی ازبین چند گزینهء موجود یک مسئله تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است . مقایسه بین گزینه ها در شرایطی که متغیرهامبهم و وصفی هستند از مسائل اصلی است بر همی ن اساس در این تحقیق یک مدل ارزیابی را بر اساس روش تحلیل سلسلهمراتبی و روش تاپسیس در محیط فازی وقتی که متغیرهای وصفی با استفاده از عدد فازی مثلثی بیان می شوند را ارایه دادهایم. روش تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین وزن معیارها استفاده شده است و روش تاپسیس فاز ی برای رتبه بندی گزینه هااستفاده شده است . از یک مورد واقعی برای نشان دادن روش انتخاب شرکت حمل و نقل لجستیکی استفاده شده است . اینمورد واقعی می تواند برای نشان دادن اثربخشی مدل پیشنهادی استفاده شود . همچنین اهمیت استفاده از موزون سازیمعیارها در مقابل معیارهای ناموزون در رتبه بندی گزینه ها نشان داده شده است.