سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندارن، گروه مدیریت صنعتی، بابلسر
مجید کوشکباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندارن، گروه مدیریت صن

چکیده:

یکی از موضوعات پژوهشی قابل توجه در DEA انتخاب کردن شاخص های ورودی و خروجی است. در این فرایند ممکن است با مشکلات زیادی مثل انتخاب ابزارها، تجزیه و تحلیل همبستگی و طبقه بندی کردن ورودیها و خروجیها به صورت مجزا مواجه شوید. در ین مقاله روشی جدید برای انتخاب کردن متغیرهای DEA پیشنهاد داده ایم. بر خلاف تحقیقات گذشته این مقاله مبتنی بر مفهوم ارزش افزوده پول می باشد (CVA) و با توجه یه نتایج اماری که بدست آمد شاخص های ورودی و خروجی را مشخص کردیم. این روش جدید چند مزیت دارد که عبارتند از : اول، بیشتر عینی است و از تاثیر عامل های ذهنی در محاسبات بعدی جلوگیری یم کند. دوم و مهم تر اینکه متغیرهای قابل اندازه گیری و طبقه بندی کامل از این عوامل برای مدیران و محققان فراهم می کند. سوم اینکه تمام متغیرهایی که مورد بحث قرار گرفته اند از صورت های مالی که به راحتی در دسترس هستند بدست می آیند. در انتها این روش برای ارزیابی عملکرد دو بانک ملت و بانک تجارت به کار گرفته شده است.