سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا میرجلیلی – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،
هادی اکبریان –
حسام الدین راضی اردکانی –

چکیده:

انتخاب سیستم مناسب سقف برای یک ساختمان یکی از مهمترین تصمیمهای کارفرما محسوب میشود. با توجه به وجود معیارهای متنوع درانتخاب یک سیستم سقف، ارائه راهکاری جهت تصمیم گیری برای انتخاب سیستم بهینه ضروری به نظر می رسد. تصمیمگیری چندمعیاره یکی ازروشهای مناسب برای انتخاب بهترین گزینه در چنین شرایطی است. در این پژوهش سیستمهای مختلف سقف از قبیل تیرچه بلوک با بلوک سفالیو پلیاستایرن، تیرچه فلزی جانباز با بلوک پلیاستایرن، دال بتنی، کامپوزیت و کامپوزیت عرشهفولادی مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ سپس با توجه به معیارهای متنوعی از جمله وزن، هزینهی مصالح و اجرا، سرعت ساخت، سهولت اجرا و … که با استعلام گیری و مشاوره با تعداد قابل توجهی ازپیمانکاران و مجریان مسکن جمع آوری شده است، ماتریس تصمیمگیری تشکیل شده و با استفاده از راهکار شباهت به گزینهی ایدهآل(TOPSIS) گزینهها بر اساس شباهت به حل ایدهآل رتبهبندی شدهاند