مقاله انتخاب سزارین بر اساس درخواست مادر: شیوع و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۴ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: انتخاب سزارین بر اساس درخواست مادر: شیوع و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضای مادر
مقاله عوامل موثر
مقاله شیوع
مقاله سزارین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی تبار شفیقه
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما پروین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درخواست بیمار و مختار بودن وی در امر تصمیم گیری از اساسی ترین اصول اخلاق پزشکی احترام به شخصیت و استقلال بیمار یک وظیفه اخلاقی است و با توجه به همین امر برخی پزشکان اقدام به سزارین را در موارد غیر ضروری و تنها بر اساس خواست بیمار جایز می دانند. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع سزارین انتخابی و ارتباط آن با عوامل موثر در شهر تهران در سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بود بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش مقطعی (cross-sectional) انجام شد و مطالعه بر روی کلیه زنان مراجعه کننده برای انجام زایمان به بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر ۸۵۰ زن باردار در شهر تهران در فاصله سال های ۱۳۸۹تا۱۳۹۰ که تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند در شهر تهران در سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام گردید. نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه بندی خوشه ای انجام شد. نرم افزار مورد استفاده SPSS بود و آنالیز آماری انجام شده رگرسیون لجستیک یک طرفه بود.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میزان سزارین بر اساس درخواست مادر در بین گروه مورد مطالعه ۱۱٫۲ درصد بوده و در ۸۲٫۳ درصد علت آن ترس از زایمان طبیعی بوده است. هم چنین نتایج بیانگر آن بود که در مواردی که سن زن باردار کم تر از ۲۱ سال باشد، احتمال سزارین انتخابی ۳٫۲ برابر (CI 95%=1.15-8.89، odds ratio=3.20)، با افزایش سطح تحصیلات احتمال آن به میزان ۱۸٫۵ برابر (CI 95%=2.45-139.35، odds ratio=18.50) و احتمال درخواست مادر برای انجام سزارین در زنان شاغل به میزان ۲ برابر زنان حامله خانه دار (CI 95%=1.45-3.93، odds ratio=2.39) افزایش می یابد. نوع شغل همسر احتمال وقوع سزارین به درخواست مادر را تا ۶ برابر (CI 95%=2.33-15.99، odds ratio=6.037)، انجام زایمان در بیمارستان خصوصی نسبت به بیمارستان دولتی احتمال مطرح شده را تا ۷ برابر (CI 95%=4.08-12.44، odds ratio=7.13) و نظر مثبت گروه پزشکی، را تا ۴۵ برابر (CI 95%=25.39-82.93، odds ratio=45.89)، افزایش می دهد.
ستنتاج: به نظر می رسد عوامل مختلفی بر درخواست مادر برای انجام سزارین اثر گذار است و با توجه به این که بر اساس نتایج مطالعه حاضر هنجارهای اجتماعی تاثیر به سزایی در انجام سزارین به درخواست مادر دارد بنابراین ارتقاء آموزش در سطوح مختلف جامعه می تواند بسیار اثرگذار باشد.