سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضوان یعقوبی – کارشناس
جعفر رهنماراد – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران
احمد ادیب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران
فاطمه جمشیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده:

سد و نیروگاه برقابی پیرتقی در فاصله ۵۰ کیلومتری شرق میانه و ۴۵ کیلومتری جنو بغرب خلخال بر روی رودخانه قزلاوزن در استان اردبیل ساخته خواهد شد. برای این سد دو ساختگاه تح ت عنوان ۱۵ و ۱۵A معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از روش ارزیابی چند معیارهی ایاچپی (Analytic Hierarchy AHP Process)، ساختگاه برتر جهت احداث سد تعیین شد. برای انتخاب ساختگاه برتر، ۸ معیار و ۲۶ زیرمعیار تعریف و سپس با استفاده از نرمافزار سوپر دسیژن (Super Decision) و انجام الویتبندی هر کدام از معیارها و زیرمعیارها و مقایسهی امتیازات آنها، ساختگاه ۱۵A به عنوان ساختگاه برتر معرفی شد.