سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان اسماعیل نژاد – عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سید حسن حجی آبادی – عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

خراسان رضوی و استان های حاشیه ی شمالی ایران از مناطق نفت خیز دور بوده و تامین سوخت مصرفی به ویژه گاز ازطریق خطوط لوله انجام می شود. بخشی از این گاز از کشورهای شمالی وارد شده و بخشی دیگر از جنوب به این منطقهمنتقل می شود. روش های ذخیره سازی مختلفی برای گاز وجود دارد که از جمله مهمترین آنها ذخیره سازی در مخازن تخلیهشده ی نفت و گاز، سفره های آب زیرزمینی، مغارهای نمکی و سنگی و … می باشد. در مقاله ی حاضر استان خراسان رضویاز لحاظ سایر پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب یک سایت مناسب برای ذخیره سازی گاز مورد بررسی قرار گرفته تا مشخصشود که چه مناطقی و با چه ساختارهایی در استان موجود است که امکان ذخیره سازی گاز در آنها وجود دارد. به همینمنظور نقشه های مختلف تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفته تا مخازن تخلیه شده ی نفت و گاز، سازندهای نمکی موجود درمنطقه و سفره های آبدار شناخته شوند. در نهایت با بررسی این مناطق، ذخیره سازی در مغارهای سنگی که پتانسیل زمین-شناسی آن در محدوده ی استان موجود است، معرفی گردیده است.