سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف علی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران خاک و پی دانشگاه آزاداسلامی مراغه
سیامک زادکریم – استادیارگروه عمران خاک و پی دانشگاه آزاداسلامی مراغه

چکیده:

آنالیز تراوش در سدهای خاکی یکی از مهم ترین مسائلی است که در صورت عدم توجه به این مهم، عوامل مخربی چون نیروی تراوش و بوجود آمدن فشار آب حفره ای، پایداری سد را مورد تهدید قرار م یدهد. امروزه با استفاده از روش های عددی میتوان مدل سد را در محیط نرمافزاری ایجاد نموده و وضعیت تراوش و پایداری سد در مقابل عوامل مختلف را برای حالات مختلف سد چه از نظر هندسی و چه از نظر خصوصیات مصالح بکار رفته در هسته و… برای سدهای اجرا شده و سدهای در حال طراحی بررسی نمود و به حالت بهینهای دست یافت. نشت از سدهای خاکی از عواملی است که بر هندسه سد و در نتیجه هزینه های مربوطه تاثیر بسیار می گذارد همچنین اجرای عوامل آب بندی پی آبرفتی با هزینه های هنگفتی همراه است، از این رو با بررسی حالات مختلف آب بندی برای هر مورد خاص می توان به حالتی بهینه دست یافت که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد. در این تحقیق با استفاده از روش آنالیز استاتیکی (به کمک نرم افزار(Geo studio که یکی از دقیق ترین و به روزترین روش ها برای تحلیل سدهای خاکی است به بررسی نشت از سدهای خاکی در حالت تراوش دائم برای المان های مختلف آب بند پرداخته شده است. برای این منظور مقطع عرضی سد سیلوه بصورت مطالعه موردی جهت انجام تحلیلها انتخاب شده وتوسط نرم افزار SEEP/W از بسته نرم افزاری GEO-STUDIO مدل گردید