سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
مهران محبوب خواه – استادیار، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

اندازه گیری ایرفویل پره های توربین بعنوان قطعات حساس و پرکاربرد صنایع نیروگاهی در کلیه مراحل طراحی، بهینه سازی و مهندسی معکوس آن نقش کلیدی ایفا می کند. روشهای متعددی برای اندازه گیری و نقطه برداری سطوح پیچیده وجود دارد. تکنولوژی های اندازه گیری تماسی و غیرتماسی در قالب روشهای تماس نقطه ای، جاروب تماسی، جاروب لیزری، فوتوگرامتری و روشهای مشابه دیگر به کمک دستگاههای اندازه گیری مختصاتCMM و دوربین های ویژه مورد استفاده قرار می گیرند. دقت و هزینه انداز هگیری از پارامترهای مهمی می باشند که برای انتخاب روش انداز هگیری، مد نظر قرار م یگیرند. در تحقیق حاضر سطح ایرفویل پر هتوربین گازی ردیف ۵، با استفاده از ۴ روش تماس نقطه ای، جاروب تماسی، جاروب لیزری و فوتوگرامتری مورد اندازه گیری قرار گرفته و ابر نقاط حاصل در نرم افزارهای سطح سازی به صورت سه بعدی سطح سازی شد هاند. با بررسی پارامترهای مختلف انداز هگیری و طراحی ایرفویل پره توربین در سطوح حاصل، بهترین روش براساس معیارهای انتخاب روش های انداز هگیری و با توجه به هزینه و دقت برای مهندسی معکوس پره توربین، ارزیابی و معرفی شد هاند.