سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیلوفر مصری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدحسین بصیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، گروه معدن

چکیده:

امروزه برای ارزیابی پروژه های معدنی از روش های مختلفی استفاده می شود که هر یک از این روشها دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند. با توجه به اینکه معیارهای گوناگونی روی ا نتخاب روش ارزیابی پروژه های معدنی دخالت دارند که بسیاری از این معیارها در تضاد با یکدیگر می باشند، به این دلیل تصمیم گیری در مورد انتخاب روش ارزیابی پروژه های معدنی به صورت یک فرآیند پیچیده و مشکل است. روش های مختلفی برای تصمیم گیری وجود دارند که می توان روش هایی مانند روش های چند معیاره، روش دلفی و سیستم خبره را بیان نمود. این مقاله با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتب فازی و تپسیس فازی به انتخاب روش ارزیابی بهینه پروژه های معدنی از بین چهار روش (ارزش گذاری اختیاری) RO، روش (شبیه سازی مونت کارلو)MCS، (درخت تصمیم گیری)DT، (ارزش خلص فعلی)NPV است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان از آن دارد که روش Ro مناسبترین روش می باشد و روشهای مونت کارلو، درخت تصمیم و NPV به ترتیب در اولویت های بعدی می باشد.