سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی نوری پور – استاد ترویج کشاورزی دانشگاه یاسوج
منصور شاه ولی – استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از ویژگیهای عمومی ترویج کشاورزی که تقریبا در تمامی تعاریف آن مشترکاست این است که ترویج یک فرایند ارتباطی می باشد برهمین اساس از دیرباز در فعالیت های ترویج کشاورزی انتخاب راهبرد ارتباطی مناسب از یکسو و بکارگیری رسانه هایی کهدرراستای تحقق این راهبرد باشند از سویی دیگر اهمیت بسیاری داشته است بنابراین با توجه به ضرورت انتخاب راهبرد ارتباطی مناسب این مهم در مقاله حاضر مورد توجه قرارگرفت برای این منظور چهارراهبرد ارتباطی اصلی اطلاع رسانی ترغیب مذاکره و حصول توافق به عنوان مهمترین راهبردهای ارتباطی در نظر گرفته شدند و به کمک تکنیک استدلال برپایه شواهدکه از جمله تکنیکهای ریاضیای تصمیم گیری چند خصیصه ای می باشد راهبرد بهینه ارتباطی مشخص گردید. از طرف دیگر با درنظرگرفتن این نکته که کشاورزیش امل سه زیربخش فعالیت های زراعی باغی و دامی می باشد برای عینی تر وکاربردی تر بودن یافته های این پژوهش این مطالعه درزمینه فعالیت دامی انجام گرفت معیارهای پایداری فعالیت های دامی درجنبه های مختلف شامل پایداری سازمانی، پایداری برنامه ها و فعالیت ها بکارگیری رسانه های ارتباطی مناسب تمرکز بر مخاطبان واقعی و نظام مناسب نظارت و ارزشیابی سازماندهی شدند. داده های میدانی مطالعه به ویژه درزمینه ارزیابیمقدماتی و نهایی معیارهای پایداری از روستاهای شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری گردید یافته های مطالعه نشان داد که انتخاب بهترین راهبرد ارتباطی بستگی به جنبه ها و معیارهای مختلف پایداری دارد اما به طور کلی با درنظر گرفتن تمامی جنبه های پایداری فعالیت های دامی راهبرد مذاکره بهترین راهبرد ارتباطی درمجموع انتخاب شده است شرح بیشتر و دقیق تر یافته های پژوهش به ویژه چگونگی انتخاب رسانههای ارتباطی با توجه به راهبرد مربوطه درمتن مقاله آمده است.