سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا دلاورمقدم – پژوهشگاه نیرو
امیر سهرابی کاشانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این تحقیق ضمن ارائه توضیحاتی در مورد روشها ی مختلف مرسوم نمکزدایی، فاضلابهای نمکی ۹ نیروگاه منتخب از میان نیروگاهها ی بخار ی و س یکل ترکیب ی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا اطلاعات مورد نیاز درمورد کمیت پسابها و شرایط نیروگاه از طریق پرسشنامه جمعآوری و نمونهای از هر پساب جهت تعیین کیفی ت به آزمایشگاه ارسال گردید. با توجه به شرایط (کیفیت وکمیت) پساب نمکی هر نیروگاه و تطبیق آن بامشخصات تجهی زات مختلف متداول جه ت تصف یه پساب نمک ی، اعم از حجم پساب ورودی، می زان و کمیت محصول خروجی، روش مناسب تصف یه پساب نمکی برای هر یک از آنها به صورت جداگانه ارائه م ی گردد.