سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام ساکی – دانشجو ی کارشناسی ارشد
محمدحسین یکتایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
ماشااله عباسی دزفولی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

استفاده از فناوری وب سرویس درحوزه هایی مانندتجارت الکترونیکی وآموزش الکترونیکی درحال افزایش است ویژگیهای مهم وب سرویس ها مانند اتصال سست خودمحتوا بودن و قابلیت ترکیب آنها با هم باعث میشود که بتوان نیازهای پیچیده و جدیدو نیز تغییرات الزامی درحرفه را به سرعت برآورده نمود. یک چالش مهم درترکیب وب سرویس ها چگونگی برآورده نمودن نیازهای کیفی مورد نظر کاربر است این نیازهای کیفی مانندزمان اجرا هزینه و قابلیت اعتماد باید درایجاد یک وب سرویس مرکب و یا کیفیت مطابق سلیقه و نیازهای کاربر مورد توجه قرارگیرند برآورده نمودن این نیازها درایجاد یک وب سرویس مرکب از موضوعات اصلی این تحقیق است از سوی دیگر با توجه به فضای رقابتی دراینترنت شاهدحضور تعداد زیادی وب سرویس با عملکرد یکسان و خصوصیات کیفی متفاوت هستیم بسیاری از خدمات بهعلت پیچیدگی زیادباید توسط ترکیبی از وب سرویس ها انجام شوند از این رو انتخاب و ترکیب وب سرویس ها و همچنین بدست آوردن ترکیبی که بهترین کارایی را داشته باشد جز مباحث مهم دراین زمینه به شمار می رود مادراین مقاله روشی را جهت تحقق این موارد ارایه نموده ایم کارایی این روش مورد آزمایش قرارگرفته است نتایج آزمایش کارایی مناسب و پیچیدگی زمانی کم این روش را نشان میدهند.