سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد عاشوری – دانشجوی دکترای سنجش از دور، دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار، گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی محمدزاده – استادیاران ، گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی مختارزاده –

چکیده:

یکی از روشهای اصلی استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای طبقه بندی است، در طبقه بندی تصاویر چند طیفی به کلاسهایی که از نظر طیفی تمایز مناسبی ندارند، نتایج از دقت مناسبی برخوردار نیستند . تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا حاوی اطلاعات ارزشمند مکانی هستند که در صورت کمی نمودن آنها می توان، این منبع غنی اطلاعات را مورد استفاده قرار داد. روشهای مختلفی برای کمی سازی اطلاعات مکانی موجود در متن تصویر وجود دارد که هر یک جنبه مختلفی از روابط مکانی بین پیکسل ها ی همسایه را استخراج می کنند. در صورتی که بتوان یک ترکیب مناسب از خروج یهای روشهای مختلف کم یسازی اطلاعات مکانی تصویر یافت می توان حداکثر افزایش را در دقت طبق هبندی به دست آورد. در این مقاله از الگوریتم ژنتیک جهت یافتن این ترکیب بهینه استفاده شده است. استفاده از این روش می تواند دقت کلی طبقه بندی را تا ۳۰ درصد بالاتر از استفاده از بهترین روش کمی سازی به تنهایی افزایش دهد