سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدباقر لک – دانشجوی کارشناسیارشد مکانیزاسیون کشاورزی
سیدعلی محمد برقعی – استاد ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر

چکیده:

مکانیزاسیون کشاورزی رویهای است که هدف آن بیشینه کردن بهرهوری است و با هدفمند کردن یارانهها از یک سو و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به جایگاه ویژه خود دست خواهد یافت. رشد کشاورزیمنوط به مکانیزاسیون صحیح است و انتخاب تراکتور مناسب یکی از ارکان پیاده سازی مکانیزاسیون میباشد. در این مقاله معیارهای انتخاب یک تراکتور مناسب با توجه به نیازهای استان همدان مدنظر قرار میگیرد و بهترین گزینه با استفاده از نه معیار ارزیابی با بهرهگیری از روش تصمیمگیری چند معیاری TOPSIS از بین یازده مدل تراکتور انتخاب میشود. معیارهای ارزیابی تراکتور مناسب عبارتند از: توان مالبندی، توان هیدرولیک، توان محور تواندهی، نوع محور تواندهی، مصرف سوخت ویژه، دامنه سرعت حرکت، دورمشخصه موتور، جعبهدنده، و کارخانه سازنده. در بین گزینههای موجود، تراکتورMF440نسبت به دیگر مدلهای تراکتور ترجیح داده میشود و بهعنوان تراکتور مناسب توصیه میشود