سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بنفشه تقاعدی – دانشجویکارشناسی ارشد
سیدرضا حجازی – دانشیار دانشگاه اصفهان
محمد اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

انتخاب تامین کننده و تعیین اندازه انباشته دو تصمیممهم است خریدار باید اتخاذ کنداگرچه بهدلیل وابستگی ذاتبی بین تصمیمخریدار نمی تواند را بصورت جداگانه بهینه سازی کند دراین مقاله یک دل برنامهریزی مختلط برای تعیین اندازه انباشته بهمراه انتخاب تامین کننده براساس تابع هدف هزینه کل شام لهزینه های خرید سفارش دهی نگهداری موجودی و هزینه و مجموعه ای از محدودیت ها توسعه داده شده است تامین کنندگان درهر دوره تخفیف کلی ارایه میدهند هدف تصمیم گیرنده این است که مشخص کند از هرقلم به چه میزان درچه دوره هایی و به چه تامین کنندگانی سفارش داده شود درخاتمه مثالی برای اثباتکارایی مدل ارایه می شود.