سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عاصفه حسنی گودرزی – دانشگاه تهران
مسعود ربانی – دانشگاه تهران

چکیده:

یک موضوع مهم درمدیریت ریسک زنجیره تامین انتخاب و تخصیص سفارش قطعات به تامین کنندگان است به نحوی که سفارشات و نیازهای مشتریان با کمترین هزینه براورد شده و همزمان تاثیر ریسک به حداقل ممکن برسد ریسک درزنجیره تامین به امکان و تاثیر عدم تناسب بین عرضه و تقاضا اشاره داردانتخاب مجموعه هایتامین کنندگان درحضور ریسک تاخیر درزنجیره تامین و تخصیص سفارشات به آنها تحت کیفیت غیرقطعی مواد اولیه تامین شده نرخ معیوب قابلیت اطمینان تحویل به موقع و هزینه هاست که بعضا ممکن است این موارد با یکدیگر تناقض نیز داشته باشند علاوه براین بمنظورکاهش هزینه ثابت سفارش دهی تعدادتامین کنندگان و تعداد کف سفارشات باید کمینه شود اگرچه دربرخی مواقع برای کاهش تاثیر ریسک تاخیر انتخاب تامین کنندگان بیشتر ریسک عدم اطمینان به تامین کنندگان را کاهش میدهد تامین کنندگان دارای ظرفیت تولید محدود و متفاوت هستندو علاوه براین از جنبه قیمت کیفیت قطعات و قابلیت اطمینان زمان تحویل قطعات نیز باهم متفاوتند مدل ریاضی ارایه شده مساله انتخاب تامین کنندگان را درزنجیره تامین با فرض درنظر گرفتن شرایط ریسک بررسی و از ارزش درمعرض ریسک VAR بعنوان یک شاخص اندازه گیری ریسک استفاده می کند.