سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر توانبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول- گلستان – ایران
میلاد نیازآذری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-ایران
جعفر میلی منفرد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-ایران
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-ایران – پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه -د

چکیده:

این مقاله به تشخیص انواع خطاها در سیستم انتقال HVDCبا استفاده از توابع موجک مادر مختلف پرداخته است. هدف از انجام این کار تعیین موجک مادر مناسب . جهت تشخیص خطا در سیستم انتقالHVDC بوده است خطاهای اتصال کوتاه هستند . AC خطاهای رایج دربخش خطای رایج در موقعیت خطDCاتصال کوتاه قطب به زمین ، در خطDCاست. خطای رایج در بخش مبدل شامل خطای و کموتاسیون ، خطای)MF آتش نشدن )FT آتش شدن ) ناخواسته ) می باشد. در این پژوهش به تشخیص برخی از خطاهای نام برده با استفاده از توابع مادر موجک مختلف در تبدیل موجک پرداخته می شود؛ تا بهترین موجک مادر جهت تشخیص خطا ارائه شود.