سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم بهارنژاد – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
مریم شهردمی – کارشناسی مهندسی عمران
خسرو حسینی – استادیاران سازه های هیدرولیکی
حجت کرمی –

چکیده:

رسوب نقش بسیارمهمی درکیفیت آب هررودخانه می تواند داشتهب اشد بطور مثال مقدار بارمعلق درآب هررودخانه تاثیر مستقیمی برکیفیت شفاف یا کدرشدن آب خواهد داشت نتایج حاصل از مدل انتقال رسوب کاملا وابسته به نوع معادله انتخاب شده می باشد انتقال رسوب پدیده پیچیده ای است و برای براورد آن معادلات متعددی عرضه شده است دراینتحقیق به چگونگی انتخاب تابع حمل رسوب )Transport Function مناسب برای رودخانه ها با استفاده از مدل HEC-RAS خواهیم پرداخت دراین ارتباط رودخانه نکارود واقع دراستان مازندران برای بررسی انتخاب شد پس ازتشکیل منحنی دبی – دبی رسوب و بررسی توابع حمل رسوب مختلف و مقایسه آنها با نسبت باربستر به بارمعلق ۱۰تا۲۰درصد و درصد اختلاف نسبت به متوسط تابع حمل رسوب England- Hansen بعنوان تابع حمل رسوب مناسب برای رودخانه نکارود انتخاب شد.