سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی مرعشی – دانشجوی کارشناس یارشد عمران سازه های هیدرولیکی
خسرو حسینی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

رسوبنقش بسیار مهمی در کیفیت اب هر رودخانه می تواند داشتهب اشد بطور مثال مقدار بار معلق درآب هر رودخانه تاثیر مستقیمی برکیفیت شفاف یا کدرشدن آب خواهد داشت نتایج حاصل از مدل انتقال رسوب کاملا وابسته به نوع معادله انتخاب شده می باشد ترتیب فرضیات شرایط هیدرولیکی و اندازه دانه ها برای هر مدلی که ایجاد شود و انتخاب روش تحت شرایطی که بسیار نزدیک به سیستم می باشد باید به دقت مورد توجه قرارگیرد دراین تحقیق به چگونگی انتخاب تابع حمل رسوب (Transport Function) مناسب برای رودخانه ها با استفاده از مدل HEC-RAS خواهیم پرداخت دراین ارتباط رودخانه مجن شاهرود واقع در استان سمنان برای بررسی انتخاب شد پس از تشکیل منحنی دبی – دبی رسوب و بررسی توابع حمل رسوب مختلف و مقایسه آنها با مقدار فرسایش و رسوبگذاری سالانه دررودخانه مجن تابع حمل رسوب England- Hansen بعنوان تابع حمل رسوب مناسب برای رودخانه مجن انتخاب شد.