سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره کوهی ور دهکردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در ا ین مقا له به من ظور ا ستخراج خصی صه از لاگ گ بور ا ستفاده خواهیم کرد و برتری آن را نسبت گبور سنتی نشان خواهیم داد. به منظور کاهش ابعاد خصیصه های گبور و حذف اطلاعات اضافی بینخصیصه ها، ما یک روش کاهش ابعاد خصیصه های گبور جدید ارائه می کنیم که از الگوریتم های تخمین توزیعEDA(برای جستتووی بهی نه مق یاس و ج هت ه سته گ بور ب هره می برد. ما م ساله کاهش اب عاد خصی صه را با م ساله انت خاب بهی نه مق یاس ها و ج هت های ه سته گ بور یک سان فرض می ک نیم. ن تایج تور بی بر پای گاه دادهJAFFE اثبات می کند که روش ما هم برای کاهش بعتد و هتم بترای نمایش تصویر نسبت به بانک فیلتر گبور سنتی خیلی موثرتر است