سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش ادیب – استادیار گروه عمران – دانشکده عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن مسلم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
میثم سالاری جزی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب
محمد واقفی – استادیار گروه عمران دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در مقاله حاضر ترکیب ایده آل و بهینه موجوداز بین کلیه ایستگاههای باران سنجی یک حوضه که برای تخمین بارندگی منطقه مورد استفاده قرار می گیرند به کمک ترکیبی از یک مدل شبیه ساز و یکمدل بهینه ساز بدست خواهد آمد دراین روش ابتدا سطح حوضه مورد نظر را با مجموعه ای اشکال منظم به بهترین صورت تقریب زده و سپس به کمک روش کریجینگ مقدار خطای براورد هر ترکیب n تایی از مجموعه Nا یستگاه بیرون و یا درون حوضه را بدست آورده وواریانس خطای تخمین توسط مجموعه مشخص خواهد شد نهایتا با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ترکیب که در واقع کمینه ترین خطای براورد را حاصل م یکند بدست می آید دراین راه بررسی عملکرد پارامترهای موثر تخمین امری اجتناب ناپذیر است لذا دراین مقاله نحوه دخالت این عوامل برنتایج گرفته شده از مدل به تفصیل اورده شده است درنهایت مشاهده می شود که در حالت انتخاب یک ایستگاه ایستگاهی که تقریبا درمرکز حوضه است انتخاب می گردد و درحالت انتخاب دو ایستگاه دو ایستگاهی که در دوطرف محدوده هستند انتخاب می شوند