سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر اسلامی بلده – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میرمهدی سیداصفهانی – دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعتی امیر
محمدعلی فارسی – استاد یار، پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

امروزه توجه به اهمیت مدیریت در ایمنی به سرعت در حال رشد بوده وصنایع بدنبال راهکارهای تازه و بهتری در این زمینه می باشند. یکی از مهمترین بخش ه ای مدیریت ایمنی ،ارزیابی ریسک است که به شناسایی خطرات واندازه گیری آنها می پردازد. مهمترین اهداف ارزیابیریسک انتخاب اقدامات کنترلی مناسب بر اساس ارزیابی ه ا انجام گرفته است. با توجه به اهمیت انتخاب بهینه اقدامات کنترلی در مدیریتایمنی، تا کنون مدل مناسبی برای انتخاب اقدامات کنترلی با در نظر گرفتن محدودیت ه ا و اثرات اقدامات کنترلی و همچنین عدم قطعیت ه ای موجود در آن ارائه نشده است. در این مقاله روش جدیدی برای بهینه سازی اقدامات کنترلی ریسک ایمنی ارائه شده است که درآن به بررسیو مدل سازی اهداف و محدودیت ه ای موجود در مسئله بهینه سازی اقدامات کنترلی با توجه به میزان هزینه و اثر هر اقدام کنترلی پرداختهشده است. با توجه به اینکه اطلاعات حاصله از خطرات و اقدامات کنترلی از نظر کارشناسان بدست می آیند و دارای عدم قطعیت می باشند، برای بهینه سازی از متغییر ه ای فازی و در پی آن برنامه ریزی خطی صفر-یک فازی استفاده شده است. مدل تشکیل شده با توجه به در نظر گرفتن محدودیت ه ای هزینه ، اقدامات کنترلی هم زمان، اثرات اقدامات کنترلی و عدم قطعیت موجود در نظر کارشناسان … از نظر حل دارایپیچیدگی پایینی است. برای نشان دادن سادگی و توانایی مدل آن را برروی اطلاعات یک واحد صنعتی مورد اجرا قرار داده که نتایج آن در مقاله آورده شده است