سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم توحیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه ریاضی، تهران، ایران
محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
انسیه خرمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
الهام رستمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

انتخاب بهترین DMU نقش بسیار بسزایی در تصمیم گیریها ایفا می کند در این مقاله از دو روش TOPSIS و عملگر OWA برای انتخاب بهترین DMU استفاده میکنیم و به مقایسه این دو روش میپردازیم. روش TOPSIS قادر به درنظرگرفتن خصوصیات ذهنی تصمیم گیرنده را نداشته و نتایج آن مبتنی بر ریسک گریزی میباشد. درصورتی که عملگر OWA قادر به درنظرگرفتن اولویتهای ذهنی تصمیم گیرنده، میباشد این روش توانایی درنظرگرفتن ریسک پذیری و ریسک گریزی تصمیم گیرنده را دارا بوده و قادر است تا تصمیم نهایی را براساس ریسک پذیری/ریسک گریزی تصمیم-گیرنده اتخاذ نماید.