سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شهابی – مربی، موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی انرژی ساوه
محمدرضا فیلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی صنایع، شیراز، ایران

چکیده:

یکی از مسائلی که این روزها به علت افزایش هزینهها و کمبود منابع باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد، تصمیمگیری درمورد انتخاب بهترین محصول برای کاشت میباشد و از آنجایی که در این تصمیمگیری عوامل مختلفی دخیل هستند بنابراین نمیتوان به سادگی تصمیمگیری کرد. بدین منظور در این تحقیق به استفاده از رویکرد ترکیبیAHP–PROMETHEE برای تصمیمگیری دقیق برای انتخاب بهترین محصول از بین چهار محصولِ برنج، سویا بهاره، ذرت دانهای و ذرت بذری که جزءمحصولات بهاره هستند و بیشتر از سایر محصولات کشت میشوند، پرداخته شد. بطوریکه برای محاسبه وزن معیارها از رویکردAHP و نرم افزار EXPERT CHOICEو برای رتبه بندی گزینهها از رویکردPROMETHEEو نرم افزارDECISION LABاستفاده شد. همچنین با مطالعه تحقیقات گذشته میتوان دریافت که تاکنون از این رویکرد برای تصمیمگیری در بخشکشاورزی استفاده نشده است