سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه آقاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مجتبی رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

آزمایش های صحرایی نقش بسزایی در تعیین و تحلیل مدیریت های مختلف آبیاری دارند. اما نیاز به هزینه های بالا و محدودیت های اجرایی در پروژه های صحرایی، موجب گسترش کاربرد مدل های شبیه سازی برای غلبه برمحدودیت های کار در مزرعه شده است. با توجه به اهمیت واسنجی در نتایج شبیه سازی مدل های رشد و توسعه ، گیاهی، در این تحقیق تلاش شده است که براساس مشاهدات صحرایی اراضی شالیزاری رشت در سال زراعی ۶۸۳۱روش های مختلف واسنجی مدل هیدرولوژیکی کشاورزی SWAP مورد بررسی قرار گرفته تا مناسب ترین شیوه واسنجی این مدل برای مدیریت آبیاری تناوبی برنج ارائه گردد. در این راستا، از داده های مدیریت آبیاری با دوره تناوبعرف منطقه )صفر، پنج و هشت روز(، گزینه های مختلف واسنجی شامل ۶ استفاده از داده های با دوره تناوب صفر ، – ۲ استفاده از داده های با دوره تناوب ۳ روز، ۸ استفاده از میانگین دوره تناوب صفر و هشت روز مد نظر قرار گرفت. – – جهت ارزیابی گزینه های ولسنجی از داده های مدیریت آبیاری با دوره تناوب ۵ روز بهره گرفته شد. پارامترهای گیاهیحساس در فرآیند شبیه سازی به عنوان ضرایب واسنجی در مدیریت های مختلف آبیاری توسط مدل تخمین پارامترPEST برآورد شدند. نتایج نشان داد، ضرایب واسنجی میانگین حسابی دوره تناوب ۰ و ۸ روز با ضریب تبیین ۰/۹۸۹ به نحو مناسب تری قادر به شبیه سازی رشد و توسعه گیاهی در مدیریت آبیاری با دوره تناوب ۵ روز می باشد