سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان زاهدی –
علیرضا متولی –
حسین ملکی نژاد –
محمد ملکشاهی –

چکیده:

مطالعه فراوانی متوسط دبی های حداکثر ماهانه و اطلاع از احتمال وقوع و یا دوره بازگشت سیلابها و همچنین اطلاع از محدوده گسترش سیل می تواند برنامه ریزان و متخصصان را در زمینه ایجاد راهکارهای کنترل این پدیده مخرب یاری نماید تعیین بهترین تابع احتمالاتی جهت برآورد مقادیر متغیرهای هیدرولوژیکی در دوره بازگشت های مختلف بسیار مهم است. در این مطالعه آمار دبی روزانه ۱۴ ایستگاه هیدرومتری استان چهارمحال و بختیاری با دوره آماری مختلف تهیه شد. برای انتخاب بهترین توزیع آماری جهت متوسط دبی حداکثر ماهانه از نرم افزار EasyFit استفاده گردید که ۶۵ توزیع آماری را مورد بررسی قرار می دهد. پس از انجام آزمون های نکویی برازش و تعیین بهترین توزیع آماری برای هر ماه ایستگاه های منتخب اقدام به تعیین بهترین توزیع آماری برای متوسط دبی حداکثر ماهانه رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری گردید. نتایج نشان می دهد که از بین توزیع های آماری موجود در نرم افزار EasyFit توزیع ویکبی با فراوانی ۳۹ مورد در ۴/۲۳ درصد و بعد از آن توزیع بور با فراوانی ۱۴ مورد در ۶/۹ درصد بهترین توزیع برای برآورد متوسط دبی حداکثر رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از آزمون برازش کلرموگروف – اسمیرنوف می باشد.