سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
حمید سودایی زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
علیرضا متولی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
محمد ملک شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده:

در هیدرولوژی سعی می شود برای داده ها، توابع احتمالی مناسبی پیدا شود تا از روی آنها بتوان مقدار متغیر مورد نظر را به ازاء احتمالات مختلف محاسبه کرد. لذا در این مطالعه آمار دبی روزانه ۱۴ ایستگاه هیدرومتری استان چهارمحال و بختیاری با دوره آماری مختلف تهیه شد. برای انتخاب بهترین توزیع آماری جهت متوسط دبی حداقل ماهانه از نرم افزار EasyFit استفاده گردید که ۶۵ توزیع آماری را مورد بررسی قرار می دهد. پس از انجام آزمون های نکویی برازش و تعیین بهترین توزیع آماری برای هر ماه ایستگاه های منتخب اقدام به تعیین بهترین توزیع آماری برای متوسط دبی حداقل ماهانه رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری گردید. نتایج نشان می دهد که تعداد ۳۵ مورد توزیع از ۶۵ تزیع آماری موجود در نرم افزار EasyFit محاسبات مربوط به تعیین بهترین توزیع برای متوسط دبی حداقل ماهانه شرکت داشته اند که از بین آن ها توزیع ویکبی با فراوانی ۳۹ مورد در ۴/۲۳درصد و بعد از آن توزیع بور با فراوانی ۱۴ مورد در ۶/۹ درصد بهترین توزیع برای برآورد متوسط دبی حداقل رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از آزمون برازش کلرمو گروف-اسمیرنوف می باشد.