سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صابر نکوئیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد
افشین هنربخش – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
سیدجواد ساداتی نژاد – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
روح الله فتاحی – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در طراحی سازه های هیدرولیکی رودخانه ها و مدیریت منابع آب، دبی حداکثر لحظه ای می باشد، لذا برآورد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از روش های برآورد دبی حداکثر لحظه ای استفاده ازتوزیع های آماری می باشد که معمولاً از چندین روش برآورد می شوند. در پژوهش حاضر، داده های ۰۱ ایستگاه هیدرومتری در حوزه آبخیز کارون شمالی با دوره آماری مشترک ۵۲ سالهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سیلاب با دوره های بازگشت ) ۵ و ۲ و ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ سال( با استفاده از روش گشتاور خطی و نرم افزار تحلیل فراوانی سیل FFA با استفاده از ۱۵ توزیع آماری شامل ۶ توزیع دو پارامتری ازقبیل نرمال، لوگ نرمال دو پارامتری، مقادیر حدی نوع یک )گامبل(، گامای دو پارامتری، لجستیک و نمایی، ۷ توزیع سه پارامتری از قبیل لوگ نرمال سه پارامتری، پیرسون نوع سه، لوگ پیرسون نوع سه، مقادیر حدی تعمیم یافته،ویبول، پارتو تعمیم یافته و لجستیک تعمیم یافته، یک توزیع چهار پارامتری شامل ویک بای چهار پارامتری و یکتوزیع پنج پارامتری شامل ویک بای پنج پارامتری، محاسبه گردیدند. بهترین توزیع با دو روش آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و آزمون مربع کای انتخاب گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که از ۱۰ ایستگاه موجود، با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف در ۹ ایستگاه -توزیع سه پارامتری شامل چهار ایستگاه توزیع لوگ پیرسون نوع سه، دو ایستگاه لوگ نرمال سه پارامتری، دو ایستگاه پارتو تعمیم یافته، یک ایستگاه پیرسون نوع سه، و همچنین یک ایستگاه توزیع دو پارامتری شامل گامای دو پارامتری و با استفاده از آزمون مربع کای در ۱۰ ایستگاه توزیع سه پارامتری، شامل سه ایستگاه توزیع ویبول، دو ایستگاه لوگنرمال سه پارامتری، دو ایستگاه مقادیر حدی تعمیم یافته، یک ایستگاه لوگ پیرسون نوع سه، یک ایستگاه پیرسون نوع سه و یک ایستگاه پارتو تعمیم یافته، برازش بهتری داشتند.بطور کلی می توان گفت که در حوزه آبخیز کارون شمالی توزیع سه پارامتری برازش بهتری نسبت به توزیع های دو پارامتری، چهار پارامتری و پنج پارامتری دارند.