سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نازیلا سلیقه – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
علیرضا تاری نژاد –

چکیده:

به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی، تعداد ۶ رقم گندم به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آزمایشی بدون تنش (آبیاری پس از ۸۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاسAو تنش دار شامل دوسطح آبیاری (پس از ۱۳۰ و ۱۸۰ میلی لیتر تبخیر از تشتک کلاس Aدر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در پاییز۱۳۸۸ اجرا گردید. بر مبنای عملکرد در شرایط غیر تنشYp)و شرایط تنشYs) شاخص های کمی مقاومت به خشکی از قبیلمیانگین حسابیMP)میانگین هندسیGMP)تحمل به تنشSTI)حساسیت به تنشSSI)و تحملTOL) مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر شاخص های مقاومت به خشکی در هر دو محیط تفاوت معنی داری وجود داشت. تجزیه همبستگی بین عملکرد و شاخص های مقاومت به خشکی نشان داد کهMP و STI ،GMP مناسب ترین شاخص ها برای غربال کردن ارقام گندم می باشند.با توجه به این سه شاخص، رقم الوند به عنوان متحمل ترین و رقم سواسون به عنوان حساس ترین رقم شناسایی شد