سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدرضاخانی – دکتری زراعت
حسین حیدری شریف آباد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات نهال و بذرکرج
حمید مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
زهره امینی –

چکیده:

باهدف ارزیابی تنوع ژنتیک ژنوتیپهای کنجد و شناسایی و معرفی ژنوتیپهایمتحمل به خشکی تعداد۲۴ژنوتیپ کنجد شامل ارقام داخلی و خارجی درسال زراعی ۸۷ درمنطقه جیرفت مورد بررسی قرارگرفتند ژنوتیپ های مورد آزمایش درقالب دو آزمایش جداگانه نرمال وتنش آبیاری به ترتیب پس از ۱۰۰ و ۲۴۰ میلی متر تبخیر ازتشتک کلاس A درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار کشت شدند با استفاده از عملکرد دانه درآزمایش نرمال YP و تنش Ys شاخص های کمی تحمل به خشکی شام لتحمل TOL شاخص بهره وری متوسط MP شاخص حساسیت به تنش SSI شاخص میانگین هندسی بهره وریGMP شاخص تحمل تنشSTI و میانگین هارمونیک HM براورد شد نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری ازلحاظ صفات مورد اندازه گیری بین ژنوتیپهای مختلف درهر دو شرایط نرمال و تنش وجود داشته و بنابراین باتوجه به وجود تنوع ژنتیکی امکان گزینش ژنوتیپهای متحمل به خشکی وجوددارد.