سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین آبروش – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
پیمان ب رومندفر – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

چکیده:

به منظورشناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی در استان خوزستان تعداد ۱۶ لاین اصلاح شده منطقه جنوب کشور انتخاب و طی آزمایشی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور دو آزمایش به صورت جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بر اساس عملکرد شرایط آبی ( YP ) و شرایط تنش ( YS ) شاخصهای کمی تحمل به خشکی شامل میانگین تولید ( MP )، شاخص تحمل( TOL)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، میانگین هارمونیک (HM)، شاخص حساسیت به تنش ( SSI) و شاخص تحمل تنش ( STI ) بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس گویای اختلاف معنی دار بین عملکرد و اجزاء عملکرد در شرایط تنش و آبیاری بود. نتایج نشان داد بالاترین عملکرد در شرایط آبیاری متعلق به ژنوتیپ های ( Chamran ) S 78 -11 و Chenab به ترتیب ۴/۶۴۰ و ۴/۹۳۳ و ۴/۷۲۷ بود. در حالی که در شرایط تنش خشکی بالاترین عملکرد متعلق به همین ژنوتیپ ها به ترتیب با ۳/۷۲۰ و ۳/۶۹۷ و ۳/۲۰۰ بدست آمد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در شرایط تنش خشکی و آبیاری ارقام مورد اشاره به عنوان ارقام متحمل به تنش با عملکرد بالا معرفی میگردند.