مقاله انتخاب برای مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های کنجد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: انتخاب برای مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های کنجد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجد
مقاله تحمل به خشکی
مقاله شاخص های کمی تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضاخانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرآبادی شریف آباد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: درویش فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف ارزیابی ژنوتیپ های کنجد به خشکی و شناسایی و معرفی ژنوتیپ های متحمل تر به تنش خشکی ۲۴ ژنوتیپ داخلی و خارجی در سال زراعی ۱۳۸۷ در منطقه جیرفت مورد بررسی قرار گرفتند. ژنوتیپ ها در قالب دو آزمایش جداگانه با آبیاری طبیعی و تنش خشکی به ترتیب پس از ۱۰۰ و ۲۴۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند. ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و درصد روغن در هر ژنوتیپ تعیین شد. با استفاده از عملکرد دانه در آزمایش آبیاری طبیعی (Yp) و تنش خشکی (Ys) شاخص های کمی تحمل (TOL)، بهره وری متوسط (MP)، حساسیت به تنش خشکی (SSI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، تحمل تنش خشکی(STI)  و میانگین هارمونیک (HM)، ضریب تغییرات آنها برآورد شد. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری در صفات مورد اندازه گیری بین ژنوتیپ ها در دو شرایط آبیاری طبیعی و تنش خشکی وجود داشت و امکان گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی بوجود آمد ژنوتیپ های JL-13، داراب ۱۴ و TS-3 به واسطه عملکرد بیشتر دانه در شرایط آبیاری طبیعی و تنش خشکی و احراز جایگاه مناسب تر از لحاظ شاخص های تحمل تنش خشکی (STI)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین هندسی بهره وری(GMP)  و میانگین هارمونیک (HM) به عنوان ژنوتیپ های متحمل شناسایی شدند. تحلیل همبستگی بین عملکرد در شرایط آبیاری طبیعی و تنش خشکی و شاخص های تحمل به خشکی نیز نشان داد که شاخص های MP، GMP، HM و STI مناسب ترین شاخص ها برای غربال ژنوتیپ های کنجد محسوب می شوند. با توجه به شاخص های فوق و عملکرد بالا در دو محیط آبیاری طبیعی و تنش خشکی، بهترین ژنوتیپ های متحمل به خشکی کنجد ژنوتیپ های JL-13، داراب ۱۴ و TS-3 برای توسعه کشت در منطقه جیرفت و کهنوج تشخیص داده شدند.